Word of Truth Fellowship

Word of Truth Fellowship

1203 Tom Foy Blvd
Bayard, NM, 88023
575-912-3071